ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգիրք

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 29-ի «Կադաստրային քարտեզում հայտնաբերված սխալների ուղղման կարգը սահմանելու մասին» N 698-Ն որոշում

Ինքնակամ կառույցների հաշվառման կարգը սահմանելու մասին https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159393